Είχα με μελέτη μου διευκρινίσει ότι το έντυπο της επιταγής δεν ήτο απαραίτητο στοιχείο για να είναι έγκυρη η επιταγή.
Και ακόμη ότι ευθύνεται ο υπογράψας ως εκδότης την επιταγή και όταν το καρνέ από το οποίο προήρχετο το φύλλο της επιταγής είχε λάβει από την τράπεζα άλλος και όχι ο υπογράψας [1].
Έκτοτε το θέμα αυτό απασχόλησε εκτενώς τα δικαστήρια, που εδέχθησαν τα ίδια, ως άνω, είναι δε πάγια η νομολογία.

 


[1] Αθαν. Αθανασάς, Έκδοση επιταγής σε έντυπο που είχε χορηγηθεί σε άλλον – Δημιουργούμενα ζητήματα, Εις Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, 1992, Δ” Τριμ. σελ. 116 = ΑρχΝομ 1993/425.