Των Αθανασίου Ι. Αθανασά και Ιωάννη Α. Αθανασά, δικηγόρων Αθηνών.

Οι λόγοι ανακοπής του άρθρου 632 ή 633 ΚΠολΔ κατά διαταγής πληρωμής μπορεί να περιέχουν είτε ενστάσεις είτε αρνήσεις και όχι μόνο ενστάσεις. Αντικείμενο της δίκης που ανοίγεται με την ανακοπή είναι μόνο όσα περιέχονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο στην ανακοπή. Ο καθ’ ου η ανακοπή έχει το βάρος αποδείξεως όλων των προϋποθέσεων των άρθρων 623 και 624 ΚΠολΔ, αποδεικνύει δε μόνον με τα έγγραφα που είχε επικαλεσθεί και επισυνάψει στην αίτησή του.

Τους υπόλοιπους ισχυρισμούς του ο καθ’ ου η ανακοπή και όλους τους ισχυρισμούς του ο ανακόπτων αποδεικνύουν με όλα τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στις διατάξεις της διαδικασίας με την οποία δικάζεται η ανακοπή.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στην περιοδική έκδοση «Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών», τεύχος 2 / 2013 της Νομικής Βιβλιοθήκης.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ.