Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται και αναπτύσσονται εκτενώς θέματα για την διαταγή πληρωμής και τις ανακοπές, αλλά και άλλα θέματα, πέραν των στενώς αφορώντων την διαταγή πληρωμής, σε 1324 σελίδες. Έτσι:

Αναπτύσσονται §§ 1-6 για την έκδοση διαταγής πληρωμής των άρθρων 623-634 ΚΠολΔ, σε 220 σελίδες.

Αναπτύσσεται § 7 γενικώς για τα έγγραφα ως αποδεικτικά μέσα κατά τον ΚΠολΔ, ειδικώς δε τα κατάλληλα για έκδοση διαταγής πληρωμής σε 98 σελίδες.

Αναπτύσσονται §§ 8-10, για την επιταγή και την συναλλαγματική, σε 215 σελίδες.

Αναπτύσσεται § 11 για τον αλληλόχρεο λογαριασμό, το κλείσιμό του, τους τόκους και τα πανωτόκια σε 159 σελίδες.

Αναπτύσσεται § 12 για άλλες απαιτήσεις κατάλληλες για έκδοση διαταγής πληρωμής σε 57 σελίδες.

Αναπτύσσονται §§ 13-17 για την ανακοπή άρθρων 632, 633, 933 ΚΠολΔ και την συναφή αναγνωριστική αγωγή, σε 90 σελίδες.

Αναπτύσσονται §§ 18-24 γενικώς για τα ένδικα μέσα και τα ένδικα βοηθήματα και ειδικώς για διαταγή πληρωμής, τριτανακοπή, παρέμβαση, έφεση, αίτηση αναιρέσεως, αναψηλάφηση, σε 56 σελίδες.

Αναπτύσσονται §§ 25-26 για αναστολές άρθρων 632, 938, 1000, 565 ΚΠολΔ, σε 27 σελίδες.

Αναπτύσσεται § 27 για παραγραφή, ειδικώς δε σε διαταγή πληρωμής, σε τέσσερα στάδια σε 22 σελίδες.

Αναπτύσσονται §§ 28-32 το αντικείμενο της δίκης, εκκρεμοδικία, δεδικασμένο, προσημείωση, συντηρητική κατάσχεση, επαναφορά πραγμάτων και αποζημίωση (940 ΚΠολΔ) σε 71 σελίδες.

Αναπτύσσονται §§ 33-44 γενικώς οι τρόποι εκτελέσεως, κατάσχεση κινητών και ακινήτων, ειδικών περιουσιακών στοιχείων, εις χείρας τρίτου, προσωπική κράτηση, πτώχευση, σε 121 σελίδες.

Γίνεται αναφορά § 45, για την Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής.

Αναλυτικά, τα περιεχόμενα του βιβλίου

ημ/νία κυκλοφορίας: 05/05/2011
Εκδόσεις: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα
ISBN: 978-960-15-2456-6