Η μελέτη αναφέρεται κυρίως σε περιπτώσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής βάσει δελτίων αποστολής και τιμολογίων, όπου ο παραλαβών είναι τρίτο πρόσωπο και όχι ο οφειλέτης. Σε αυτή την περίπτωση, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που οι προϋποθέσεις του 623 ΚΠολΔ αποδεικνύονται με έγγραφο τρίτου που έχει ενεργήσει ως πληρεξούσιος του οφειλέτη, η πληρεξουσιότητα πρέπει να αποδεικνύεται και αυτή εγγράφως. Σε περίπτωση ελλείψεως εγγράφου εξουσιοδοτήσεως η αίτηση για την διαταγή πληρωμής απορρίπτεται, αν εκδοθεί δε διαταγή πληρωμής αυτή είναι ακυρωτέα λόγω διαδικαστικού απαραδέκτου – ελλείψεως εγγράφου αποδείξεως.  Η μελέτη δημοσιεύτηκε στην περιοδική έκδοση «ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ», τόμος 69, τεύχος 5ο (Μάιος 2015).

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ.