Όταν εφαρμόζεται η θεωρία της εξατομικεύσεως, η αίτηση περιέχει ολιγότερα στοιχεία από όσα ορίζουν τα άρθρα 626 § 2 και 629 ΚΠολΔ, τα οποία είναι τα αναγκαία στοιχεία του πραγματικού του εφαρμοστέου κανόνα ουσιαστικού δικαίου, αποτελούν δε τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του και θα αποτελέσουν την μείζονα πρόταση του συλλογισμού. Από την έκδοση της ΑΠ 54/1990, έχουν εκδοθεί αποφάσεις των δικαστηρίων και του ΑΠ, που εφαρμόζουν τη θεωρία της εξατομικεύσεως και απορρίπτουν εσφαλμένως ανακοπές που περιέχουν ισχυρισμούς ότι η αίτηση είναι αόριστη.

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ