Των Αθανασίου Ι. Αθανασά, ήδη επίτιμου δικηγόρου, Χριστίνας Αθ. Αθανασά και Ιωάννη Α. Αθανασά, δικηγόρων.

Η μελέτη αφορά την άποψη ότι σύμφωνα με τις εφαρμοστέες για το περιεχόμενο της αιτήσεως νομικές διατάξεις, μεταξύ των οποίων τα άρθρα 118 αρ 4, 629 ΚΠολΔ, και τις νομικές έννοιες, σαφής, ορισμένη και νομικά βάσιμη, που είναι οι ίδιες νομικές έννοιες στα άνω άρθρα (118 αρ. 4 και 629) και στο άρθρο 216 § 1 εδ α ΚΠολΔ το περιεχόμενο της αιτήσεως, θα πρέπει, για την ίδια υπόθεση, να είναι ακριβώς ίδιο με το περιεχόμενο της αγωγής.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ.