Το δικηγορικό γραφείο Αθανασά και συνεργατών λειτουργεί από πολλά έτη με υψηλού επιπέδου αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και εχεμύθεια.

Παρέχει υπηρεσίες σύνθετες, σε χειρισμό υποθέσεων εξώδικων, δικαστικών, και σε συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό επίπεδο.

Με εξειδίκευση στο αστικό και εμπορικό δίκαιο. Επίσης στο φορολογικό, διοικητικό, εργατικό, ποινικό και το αντίστοιχο δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως.

Συγκροτείται από δικηγόρους ειδικούς και έμπειρους, στα θέματα που καθένας χειρίζεται. Συνεργάζεται δε με εξωτερικούς συνεργάτες – δικηγόρους στην Αθήνα, Επαρχία και το Εξωτερικό. Επίσης συνεργάζεται με συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, οικονομολόγους, λογιστές, μηχανικούς.

Και έτσι το γραφείο μας δύναται να παρέχει πλήρη, ευρεία και ταχεία εξυπηρέτηση των πελατών μας για ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση σε νομικά και οικονομικά θέματα, που ενδιαφέρουν και απασχολούν τους πελάτες μας.

Όπως προκύπτει δε από τα βιβλία μας και τις μελέτες μας προσπαθούμε και επιτυχώς συμμετέχομε στην διαμόρφωση των ορθών επιστημονικών νομικών απόψεων.

Στο υλικό αυτό, των βιβλίων μας, των μελετών μας και των υποθέσεων που έχομε χειρισθεί και τις διαφαινόμενες από αυτά δυνατότητές μας, βασίζεται η παροχή από εμάς ορθών και επιτυχών συμβουλευτικών και γνωμοδοτικών υπηρεσιών.

Με την υψηλή επιστημονική μας κατάρτιση, την συνεχή ενημέρωσή μας και με την πλήρη και ορθή οργάνωσή μας, το δικηγορικό μας γραφείο αποτελεί αξιόπιστο δικηγορικό γραφείο για νομικές και οικονομικές υποθέσεις, εγγυώμενο την ποιότητα, ταχύτητα και επιτυχή διεκπεραίωση ακόμη και πολύπλοκων νομικών και οικονομικών υποθέσεων.