Οι ερωτήσεις που μας θέτουν, για να γνωμοδοτήσουμε ή απλώς να απαντήσουμε, είναι σε όλο το φάσμα των υποθέσεων των τομέων εξειδικεύσεώς μας, και συχνότερα για τα θέματα που έχουμε πραγματευθεί στα βιβλία μας και τις μελέτες μας, τα οποία έχουμε γράψει κατ” ακολουθίαν υποθέσεων που έχουμε χειρισθεί και ερωτήσεων που μας έθεσαν. Ειδικότερα:

Απαιτήσεις

 • Για εγκυρότητα και επιδιώξιμο εισπράξεως επιταγών.
 • Ορισμένο για εγκυρότητα και είσπραξη συναλλαγματικών.
 • Προϋποθέσεις εκδόσεως διαταγής πληρωμής.
 • Ορισμένο ή μη αιτήσεων.
 • Λόγοι ανακοπής άρθρων 632 και 633 ΚΠολΔ.
 • Ορισμένο ή αόριστο λόγων ανακοπής.
 • Καταλληλότητα ή μη αποδεικτικών μέσων.

Για εταιρίες

 • Επιλογή του κατάλληλου τύπου.
 • Κατάλληλος τρόπος συντάξεως πρακτικών εταιρειών.
 • Εγκυρότητα ή μη όρων των πρακτικών.
 • Αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ή μη για δικαστική επιδίωξη θεμάτων που αφορούν την εταιρεία ή τους μετόχους των.