Η αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής πρέπει να είναι σαφής, ορισμένη, ευσύνοπτη [από το άρθρο 118 αρ. 4 ΚΠολΔ], πλήρης, νομικά βάσιμη και αποδεδειγμένη [από το άρθρο 629 ΚΠολΔ].

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ