Α) ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
1) Ανταλλαγή ποσοστών εξ αδιαιρέτου οικοπέδων και ενοποίησης τούτων, ΝοΒ 1978/1284 = ΕΔΠ 1979/251.
2) Βεβαίωση αρνήσεως πληρωμής επιταγής από το ηλεκτρονικόν κέντρο της Τραπέζης, Αρχ.Νομ. 1984/100 (πριν το άρθρο 88 ν. 1969/1991).
3) Έναρξη της Οκταήμερης προθεσμίας προς εμφάνιση της επιταγής, Αρχ.Νομ. 1989/206.
4) Θέματα εκ της Επιταγής, Αρχ.Νομ. 1989/660.
5) Ανταλλαγή – Ενοποίηση ομόρων οικοπέδων, Αρχ.Νομ. 1989/527.
6) Επί τραπεζικής επιταγής η παράλειψη σφραγίσεως και η έκπτωση δεν λαμβάνονται υπ” όψιν αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, Αρχ.Νομ. 1991/361.
7) Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής μετά την συζήτηση, Αρχ.Νομ. 1991/606.
8) Μεταχρονολογημένη Τραπεζική Επιταγή, Εις Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών 1991, Δ” Τριμ., σελ. 41.
9) Ανωτέρα βία – Πότε πρέπει να εμφανισθεί η επιταγή μετά από ανωτέρα βία – Συνέπειες, Εις Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών 1992, Α΄ Εξαμ., σελ. 116 = Αρχ.Νομ.1993/5.
10) Έκδοση επιταγής σε έντυπο που είχε χορηγηθεί σε άλλον. Δημιουργούμενα ζητήματα, Εις Δελτίο Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών 1992, Δ” Τριμ., σελ. 116 = Αρχ.Νομ. 1993/425.
11) Έκδοση Διαταγής Πληρωμής με βάση την αίτηση για χορήγηση άδειας εγγραφής προσημειώσεως και την απόφαση προσημειώσεως, Αρχ.Νομ. 1996/667.
12) Προσωποκράτηση Εμπόρων μετά το άρθρο 11 ν. 2462/1997 – Αρχή Αναλογικότητος, Αρχ.Νομ. 1998/21. (Σημ Η άποψή μου αυτή γίνεται δεκτή από τις ΑΠ 953 – 954/2000 ΕλλΔικ 2000/1000)
13) Η προσέγγιση με αριθμούς του προβλήματος του ανατοκισμού στις οφειλές προς τις τράπεζες από δάνεια, Ε.Εμπ.Δ. 1998/695 (αφορά στα γνωστά πανωτόκια).
14) Προσωπική Κράτηση – Ιδίως εκπροσώπων Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, Αρχ.Νομ. 2001/9.
15) Η Επιταγή είναι άκυρη χωρίς τη λέξη Επιταγή – Έννομες συνέπειες σε ακυρότητα – έκπτωση, Ε.Εμπ.Δ. 2001/164.
16) Επιταγή – Εμφάνιση και σφράγιση – Ανωτέρα βία – Αλληλόχρεος λογαριασμός, Αρχ.Νομ. 2001/598.
17) Επιταγή ακάλυπτη – Δικαιούται να ασκήσει έγκληση και αγωγή αποζημιώσεως κάθε κομιστής της – Προσωποκράτηση, ΔΕΕ 2002/129 = ΑρχΝομ. 2003/193.
18) Προσωπική Κράτηση – Ιδιαίτερα εκπροσωπήσαντος Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, Αρμ. 2002/332.
19) Η με το άρθρο 18 Κ.Β.Σ. θεσπισθείσα υποχρέωση έκδοσης διγράμμων επιταγών παραβιάζει την Συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, Δ.Φορ.Νομ. 2003/1683 = ΑρχΝομ 2004/ 493.
20) ΑΕ – Διοίκηση και Εκπροσώπησή της ιδίως στην ποινική διαδικασία και δίκη, Αρχ.Νoμ. 2004/172.
21) Επιταγή – Η περίπτωση του άρθρου 41 § 2 – Εμφάνιση και Σφράγιση, Αρχ.Νομ. 2004/472.
22) Ακάλυπτη Επιταγή – Έγκληση και αγωγή αποζημιώσεως (Μετά τις ΑΠ 320/2001, 691/2002), Αρχ.Νομ. 2005/139.
23) Αγωγή αποζημιώσεως κατά εκδότη ακάλυπτης επιταγής – Μόνο από δόλο, ΔΕΕ 2004/1099.
24) Επιταγή Ακάλυπτη – Νομιμοποιούμενοι να ασκήσουν αγωγή αποζημιώσεως, Δίκη 2004/1250.
25) Α.Ε. εισηγμένη στο Χ.Α. – Προτεινόμενες Νομοθετικές Μεταβολές στη Διαδικασία συγκλήσεως και συμμετοχής στη Γ.Σ. Αρχ.Νομ. 2005/317.
26) Ενέχυρο και Επικαρπία – Κοινές ρυθμίσεις. Αρχ.Νομ. 2005.
27) Ακάλυπτη ενεχυρασμένη επιταγή – Ποίοι έχουν δικαίωμα αποζημιώσεως ΕΕμπΔ 2006/185
28) Διαταγή πληρωμής με βάση την αίτηση και την απόφαση χορηγήσεως αδείας εγγραφής προσημειώσεως ΕλλΔικ 2007/76
29) Δικαιούται αποζημιώσεως από ακάλυπτη επιταγή και κάθε προηγούμενος κομιστής – Παρατηρήσεις στην ΟλΑΠ 23, 24, 25, 29 της 11/6/2007 ΕλλΔικ 2007/976.
30) Ακάλυπτη επιταγή – Δικαιούνται και οι προηγούμενοι οπισθογράφοι να ασκήσουν αγωγή αποζημιώσεως (Παρατηρήσεις στις ΟλΑΠ 23, 24, 25 και 29 της 11/6/2007) ΝοΒ 2009/499
31) Η ενεργητική κυρίως νομιμοποίηση σε επιταγή – Το άρθρο 19 ν. 5960/1933 NoB 2007/1939 (Σημ. Την άποψη που υποστηρίζω στην άνω μελέτη, ότι η νομιμοποίησηση του κομιστή της επιταγής γίνεται με το άρθρο 19 ν. 5960/1933 και στην ανάστροφη κυκλοφορία της επιταγής, εδέχθη η ΟλΑΠ 23/2007 κλπ ΝοΒ 2007/1852 = ΕλλΔικ 2007/1008 = ΕΕμπΔ 2007/604, είναι δε η κρατούσα).
32) Ποιοι δικαιούνται να ασκήσουν αγωγή αποζημιώσεως και έγκληση σε ακάλυπτη επιταγή – Αντίκρουση αντιθέτων απόψεων ΕλλΔικ 2009/660.
33) Το περιεχόμενο της αιτήσεως για έκδοση διάταγμα πληρωμής με αίτημα κατάλοιπο λογαριασμού Δ 2009/496
34) Διαταγή πληρωμής – Με βάση χρέος από λογαριασμό που έγινε αναγνώριση με σιωπή – Ανακοπή – Έφεση. Επιστημονική Επετηρίς Αρμενόπουλο 2008/151.
35) Διαταγή πληρωμής – Ανακοπή – Έφεση Αρχ. Νομ. 2009/291.
36) Ακάλυπτη επιταγή – Ποινικό αδίκημα και αγωγή αποζημιώσεως – Αναγκαία η βεβαίωση αρνήσεως πληρωμής ΔΕΕ 2010/1137.
37) Επιταγές δίγραμμες και ονομαστικές (ουχί εις διαταγή) – Χαρακτηριστικά των στοιχείων – Ευθύνη υπογραφέων. ΕπΕμπΔ 2010/1003.
38) Υπόσχεση χάριν καταβολής – Συγγενείς συμβάσεις (δόση και υπόσχεση αντί καταβολής) -Έννομες συνέπειες. ΕλλΔικ 2011/1561

Β) ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ* ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΕΜΠΤΗΣ
39) Η Αρχή της Αναλογικότητος – Συγγραφείς και Αποφάσεις που παρέπεμπα στην άνω μελέτη μου Προσωπική Κράτηση – Αρχή Αναλογικότητος κλπ. (Σημ Η γενέθλιος απόφαση της αρχής της αναλογικότητος θεωρείται η ΣτΕ 2112/1984 ( ΤοΣ 1985/63). Ενώ η πρώτη απόφαση που ασχολήθη με την αρχή της αναλογικότητος στην προσωπική κράτηση ήτο η ΣτΕ 2775/1989 (ΔΦΝ 1989/1063 = ΑρχΝ.1989/634), σε υπόθεση που είχα χειριστεί).
40) Αρχή της Αναλογικότητος – Συγγραφείς και Αποφάσεις που έλαβα γνώση μετά την μελέτη μου.
41) Έννομο Αγαθό – Παθών – Έγκληση – Πολιτικώς ενάγων.
42) Μεθοδολογία του Δικαίου. Προσπάθεια προσεγγίσεως στο θέμα της Αντισυνταγματικότητας των νόμων για τον Ανατοκισμό. (Σημειώσεις κατά το πλείστον από τα βιβλία α) Π. Παπανικολάου Μεθοδολογία του Ιδιωτικού Δικαίου και Ερμηνεία των Δικαιοπραξιών, 2000, β) Π. Σούρλας Θεμελιώδη ζητήματα της Μεθοδολογίας του Δικαίου, Μέρος Α, Θεωρητική Στοιχείωση (Πανεπιστημιακές Παραδόσεις) 1986, Γ. Μητσόπουλος, Galbraith, Γ. Παπανούτσος).
43) Απάτης ποινικού στοιχεία (άρθρο 386 ΠΚ)
44) Τόκοι στον αλληλόχρεο λογαριασμό.
45) Αποφάσεις ΑΠ για απάτη (Ιδίως για το γεγονός και τον ωφελούμενο).
46)Το παράνομο σε διατάξεις του ποινικού δικαίου και οι συνέπειες της ελλείψεώς του.
47)Ι) Νομολογιακός περιορισμός ευθύνης εκδότη επιταγής – ΙΙ) Τρεις σημαντικές νομολογιακές μεταβολές.
48) Επιταγή – Ποινικό – Αποζημίωση.
49) Λύση της εταιρείας – Παρενέργειες.
50) Πτώχευση ΟΕ – Αγωγή αποζημιώσεως από ακάλυπτη επιταγή (ΑΠ 213/03).
51) Έγκληση – Δήλωση παραστάσεως πολιτικής αγωγής – Αγνώστου διαμονής στο Ποινικό Δίκαιο.
52) Συγκεφαλαίωση για ακάλυπτη επιταγή (ιδίως για ΟλΑΠ 30/2003)
53) Συγκεφαλαίωση για αγωγή αποζημιώσεως και έγκληση σε ακάλυπτη ενεχυρασμένη επιταγή (ΟλΑΠ 18/2004, ΑΠ 1427/2003)
54) Διαταγή πληρωμής – Ουσιώδεις επισημάνσεις (Σύνοψη σκέψεων)
55) Τροποποίηση άρθρου 79 ν. 5960/1933 με άρθρο 15 § 3 ν. 3472/2006 (ΦΕΚ 135 Α/4-7-2006)
56) Διαταγή πληρωμής – Στοιχεία σε αίτηση με βάση επιταγή
57) Ενημερωτικό για θέματα 2ου βιβλίου μου για Διαταγή πληρωμής
58) Διαταγή πληρωμής. Ενημερωτικό για αίτηση
59) Ακάλυπτη επιταγή – Ποιος δικαιούται να ασκήσει έγκληση και αγωγή αποζημιώσεως
60) Διαταγή πληρωμής – Στοιχεία σε αίτηση με βάση επιταγή ΙΙ
61) Δύο πρόσφατες επιστημονικές μου επιτυχίες, δύο παλαιότερες και ίσως μια πέμπτη
62) Διαταγή πληρωμής – Στοιχεία στην αίτηση με βάση αλληλόχρεο λογαριασμό
63) Διαταγή πληρωμής – Θεωρητική προσέγγιση ως προς το περιεχόμενο της αιτήσεως
64) Διαταγή πληρωμής – Επιταγή – Ρήτρες και όροι επιταγής
65) Διαταγή πληρωμής με βάση απόφαση δικαστηρίου η οποία ακολούθως ανηρέθη
66) Δύο θέματα διαταγής πληρωμής α) Με βάση τελεσίδικη απόφαση β) Με βάση επιταγή από κοινό λογαριασμό
67)Διαταγή πληρωμής – Στοιχεία για έκδοση με βάση λογαριασμό (335 ΚΠολΔ)
68) Διαταγή πληρωμής α) Αναγνώριση με μη απάντηση β) Αναγνώριση προκαταβολική γ) Δυνατότητα εκτελέσεως όταν αναστολή με 938 ΚΠολΔ της επιταγής προς εκτέλεση πριν την κατάσχεση.
69) Διαταγή πληρωμής. Αίτηση για έκδοσής της. Ιδίως με αίτημα κατάλοιπο λογαριασμού.
70) Νομιμοποίηση σε επιταγή του εξ αναγωγής κομιστού
71) Γιατί στην αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής θα πρέπει να περιέχονται τα κονδύλια χρεωπιστώσεων του λογαριασμού.
72) Αρχείο πληροφοριών της τειρεσίας Α.Ε. Δημιουργούμενα από τις καταχωρήσεις σ’αυτό δυσμενών πληροφοριών. Τρόπος αντιδράσεως.
73) Προσωπική κράτηση.
74) Προσωπική κράτηση εξ αδικοπραξίας.
75) Εγγύηση – Αναγωγή – Εκτέλεση.
76) Ενστάσεις γενικώς – Παραγραφή – καταχρηστική άσκηση.
77) Ένας μικρός περίπατος σε νομικές απόψεις που έχει υποστηρίξει.
78) Υπέρμετρες εξασφαλίσεις – Ειδικώς από τράπεζες.
79) Έκδοση διαταγής πληρωμής με σιωπή οφειλέτη – Αδύνατη.
80) Επιταγή μεταχρονολογημένη – Σχέση με χρήμα.
81) Επιταγή ακάλυπτη – Έναρξη προθεσμίας εγκλήσεως.

Γ) ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΑ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΔΣΑ
82) Αξίωση αποζημιώσεως ακάλυπτης επιταγής.
83) Παραγραφή σε επιταγή (και ΟλΑΠ 10/1997).
84) Χαρακτηριστικά στοιχεία αμέσως – εμμέσως ζημιωθέντων.
85) Ακυρότητα αποφάσεων ΓΣ της ΑΕ.
86) Μονομερείς δικαιοπραξίες που ενδιαφέρουν το εμπορικό δίκαιο.
87) Αγωγή αποζημιώσεως και έγκληση σε ακάλυπτη επιταγή – Ουσιώδεις προκαταρκτικές επισημάνσεις.
88) Μονομερείς δικαιοπραξίες – Συμψηφισμός στο Αστικό και στο Ποινικό Δίκαιο.
89) Δικαιούται να ασκήσει αγωγή αποζημιώσεως κατά του εκδότη της ακάλυπτης επιταγής κάθε κομιστής της
90) Επιταγή ακάλυπτη – Δικαιούνται να ασκήσουν έγκληση και αγωγή αποζημιώσεως όλοι οι κομιστές και όχι μόνο ο τελευταίος (ΟλΑΠ 30/03, ΟλΑΠ 18/04)
91) Επιταγή ακάλυπτη – Δικαιούνται να ασκήσουν έγκληση και αγωγή αποζημιώσεως όλοι οι κομιστές και όχι μόνον ο τελευταίος (ΟλΑΠ 18/04, 1427/03)
92) Επιταγή ακάλυπτη – Δικαιούνται να ασκήσουν έγκληση και αγωγή αποζημιώσεως όλοι οι κομιστές και όχι μόνον ο τελευταίος. Έλλειψη αιτιώδους συναφείας
93) Διαταγή πληρωμής (623 – 624)
94) Πτώχευση ΑΕ – Αγωγή αποζημιώσεως από ακάλυπτη επιταγή (ΑΠ 213/03, ΕφΑθ 3221/05)
95) Επιταγή και τρόποι εισπράξεώς της (Ασκουμένων 23/5/2007)