Σχόλια στην Εφ.Αθ. 5253/2012

Η άνω Εφ.Αθ. 5253/2012 εδημοσιεύθη στο ΔΕΕ 2013 σελ. 69 – 72. Είχε δικάσει έφεση του υπέρ ου η διαταγή πληρωμής, που είχε εκδοθεί με βάση επιταγή εκδόσεως του καθ” ου η διαταγή πληρωμής.

Α) Εδέχθη

1) Στην μείζονα σκέψη (σελ. 70 ΙΙ) δέχεται ότι συνδυάζονται τα άρθρα του ΚΠολΔ 626 παρ. 2 (σημειώνω ότι η διάταξη ορίζει τι πρέπει να περιέχει η αίτηση), 627  εδ. γ” (σημειώνω ότι ο δικαστής μπορεί να ζητήσει βεβαίωση της υπογραφής), 630 στοιχ. γ’  (σημειώνω ότι αναφέρεται στην αιτία στην διαταγή πληρωμής), 631  (σημειώνω ότι ορίζει ότι η διαταγή πληρωμής αποτελεί τίτλο εκτελεστό), για να δεχθεί ότι η διαταγή πληρωμής δεν είναι δικαστική απόφαση, ώστε δεν έχε ανάγκη από πλήρες αιτιολογικό και ακολούθως ότι απαιτείται να αναφέρει (η διαταγή πληρωμής) την αιτία της πληρωμής έστω συνοπτικά, αρκεί να μην δημιουργείται καμία αμφιβολία κλπ.

2) Η άνω απόφαση ακολούθως δέχεται (σελ. 72 ΙΙ) ότι η διαταγή πληρωμής μπορεί να ακυρωθεί μόνον αν ο ανακόπτων έχει υποστεί δικονομική βλάβη, που δεν μπορεί να αποκατασταθεί διαφορετικά παρά μόνον με την κήρυξη της ακυρότητος, θα πρέπει δε ο ανακόπτων να έχει επικαλεσθεί βλάβη, ως άνω, και να αποδεικνύει την ανεπανόρθωτη γι” αυτόν βλάβη.

3) Η άνω απόφαση δε δέχεται (σελ. 72 Ι)  ότι οι ακακόπτοντες με τους πρώτο και δεύτερο λόγους της ανακοπής των αμφισβητούν το δικαίωμα της καθ” ης η ανακοπή να ζητήσει την έκδοση της διαταγής πληρωμής, επειδή στην αίτηση δεν αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο η αιτούσα κατέστη κομίστρια,  στην διαταγή πληρωμής αναφέρεται ότι κατέχει ως λήπτρια, όμως στο σώμα της επιταγής εμφανίζεται οπισθογράφηση της αιτούσης προς την τράπεζα.

4) Δέχεται δε η άνω απόφαση (σελ. 72 ΙΙ) ότι η διαταγή πληρωμής αναφέρει ότι η αιτούσα είναι νόμιμη κομίστρια ως λήπτρια, αλλά εσφαλμένα δεν αναφέρει η διαταγή πληρωμής ότι η αιτούσα είναι κομίστρια εξ αναγωγής.

5) Εδέχθη (σελ. 72 ΙΙ) έτσι ότι η καθ” ης η ανακοπή είναι κομίστρια εξ αναγωγής.

6) Όμως η άνω απόφαση (σελ. 72 ΙΙ) απέρριψε τους άνω λόγους που αφορούν στην νομιμοποίηση της αιτούσης, ως μη νομίμους και απέρριψε την ανακοπή. Και έτσι παρ” όλον ότι είχε αρχικώς προσεγγίσει ορθώς το θέμα,  τελικά έκρινε εσφαλμένως.

Β) Σχόλια επ “ αυτών

Τα μερικότερα θέματα, τα οποία κρίνομε αναγκαία να αναπτύξομε συνοπτικώς είναι τα ακόλουθα.

α) Επιταγής οπισθογράφηση – Συνέπειες – Ερμηνεία.

β) Επιταγής ενεργητική νομιμοποίηση.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη τη μελέτη εδώ.