Στην οργάνωσή μας, σε συνδυασμό με εξωτερικούς συνεργάτες, συμμετέχουν δικηγόροι κλπ που ο καθένας είναι ειδικός στα θέματα που χειρίζεται. Έτσι και γι” αυτό το λόγο, υπάρχει εξειδίκευση μας σε ευρύτερο φάσμα υποθέσεων.

Α) Εμπορικό, γενικώς:

Ειδικότερα έχουμε εξειδίκευση στα θέματα που έχουμε πραγματευθεί στα βιβλία μας και τις μελέτες μας, τα περισσότερα των οποίων έχομε γράψει κατ” ακολουθίαν υποθέσεων που είχαμε χειρισθεί:

 • Είσπραξη απαιτήσεων και αντίκρουση στην είσπραξη απαιτήσεων
 • Επιταγών θέματα
 • Συναλλαγματικών θέματα
 • Διαταγή πληρωμής, που παρουσιάζει πολλά ειδικά θέματα (κυρίως αοριστία αιτήσεως, επίσης ορισμένο λόγων ανακοπής)

Β) Εταιρίες

 • Σύστασή των
 • Επιλογή του κατάλληλου τύπου
 • Λειτουργία των
 •  Επίλυση προβλημάτων
 • Λύση και εκκαθάρισή των

Γ) Επενδύσεις
Πάσης φύσεως επενδύσεις, σε ακίνητα και σε κινητές αξίες

Δ) Εμπράγματο

 • Αγοραπωλησίες
 • θέματα Κτηματολογίου

Ε) Οικογενειακό δίκαιο

 • Διαζύγια
 • Διευθετήσεις διαφοορών

ΣΤ) Κληρονομικό δίκαιο

 • Διαθήκες
 • Δικαιώματα
 • Φορολογικό

Ζ) Πολιτική Δικονομία

 • Ορισμένο αγωγών
 • Έφεση
 • Αναίρεση

Η) Εκτέλεση

Τόσο για την είσπραξη απαιτήσεων κλπ, όσο και για την άμυνα κατά της εκτελέσεως.